UWAGA !

Od 01.01.2020 r. faktury na rzecz podmiotów gospodarczych wystawiane będą w dniu sprzedaży i fakt ten należy zgłosić Sprzedawcy przed rozpoczęciem zakupu. Brak będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu!!!

Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.beligistino.pl odbywa się według niniejszego regulaminu. Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 

Regulamin sklepu internetowego BELIGISTINO.PL

 

Przedstawiony regulamin zawiera zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego beligistino.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie "Akceptacja regulaminu"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAMÓWIENIA

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

IV. PŁATNOŚCI

V. ZWROTY

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX. NEWSLETTER

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. RECYCLING

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stronami umowy są:

Właściciel sklepu internetowego beligistino.pl prowadzonego pod adresami URL:
http://www.beligistino.pl oraz adresem poczty elektronicznej beligistino@beligistino.pl w osobie Pani Karoliny Mikolajczyk-Kaźmierczak, działającego pod nazwą Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej Beligistino Karolina Mikołajczyk-Kaźmierczak, z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 6, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do
ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola, NIP 829-152-98-66, REGON 731643350 zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.

Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym beligistino.pl, zwana jest w dalszej części regulaminu poniżej KUPUJĄCYM

KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

KUPUJĄCY świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:


a. Obsługa związana ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.Sklep internetowy beligistino.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:

Dostęp do Internetu.

Przeglądarka internetowa

Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAJĄCEMU treści o charakterze bezprawnym.

Oferta sklepu internetowego beligistino.pl jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. ZAMÓWIENIA

Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.

W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

Nr telefonu

KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.

Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.

Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.

Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.

Aktualny status zamówienia KUPUJĄCY może śledzić po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta. Do zalogowania się KUPUJĄCY wykorzystuje dane podane podczas rejestracji.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji.

 

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

Wysyłka towaru następuje w ciągu 1-5 dni roboczych po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy opcji płatności przelew). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 1-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia.

Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.

Przesyłka pobraniowa to koszt 20zł

Przesyłka-przedpłata to koszt 15zł.

Powyższe koszty nie dotyczą przesyłek specjalnych, tj. paczek o większych gabarytach i paletowych (np. biurka, fotele, itp.)

Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera GLS pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Czas dostawy towaru wynosi 1-3 dni robocze.

Koszty wysyłki wynoszą w zależności od wagi przesyłki.

KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.

Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. PŁATNOŚCI

Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:

przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.

gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez pracownika Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.

gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.

O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

Dane SPRZEDAJĄCEGO i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie beligistino.pl

 

V. ZWROTY

1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli KUPUJĄCY w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Aby odstąpić od umowy, KUPUJĄCY powinien przesłać na adres SPRZEDAWCY pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres SPRZEDAWCY, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: HURTOWNIA KOSMETYKI PROFESJONALNEJ "BELIGISTINO" KAROLINA MIKOŁAJCZYK-KAŹMIERCZAK, 98-220 Zduńska Wola ul.Królewska 6

4. KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, ponosi KUPUJĄCY. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, KUPUJĄCY ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy SPRZEDAWCA zwróci wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.

6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w formularzu odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCYCH nie będących konsumentami.


VI. REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA odpowiada względem KUPUJĄCEGO za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Towar reklamowany należy odesłać na adres SPRZEDAWCY wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem KUPUJĄCEGO.

3. KUPUJĄCY może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAWCA w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAWCA.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez SPRZEDAWCĘ. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do KUPUJĄCEGO wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami. Podmiotom tym SPRZEDAWCA udzieli gwarancji na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

7. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO będącego konsumentem ogranicza się do 1 roku od dnia wydania towaru KUPUJĄCEMU.

 


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje punkt I.1. Regulaminu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

 

 • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji. Podanie danych osobowych do subskrypcji newslettera jest również dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej wysyłki newslettera.

 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub leasing, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz podmiotowi realizującemu wysyłkę wiadomości SMS o stanie zamówienia.

 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu, do chwili wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera.

 5. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

Treść stron internetowych SPRZEDAJĄCEGO wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAJĄCY wyrazi na to pisemną zgodę.

Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

IX. NEWSLETTER

 

 1. SPRZEDAWCA za zgodą Subskrybenta może wysyłać na jego adres drogą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny (tzw. newsletter).
 2. Celem rozsyłania newsletter-a jest przekazywanie Subskrybentom informacji o promocjach, nowościach i szkoleniach organizowanych przez SPRZEDAWCĘ, w tym informacji marketingowych związanych z wykonywaną przez SPRZEDAWCĘ działalnością gospodarczą.
 3. Subskrypcji newsletter-a można dokonać na stronie sklepu podając adres e-mail Subskrybenta.
 4. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z jego subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w nim linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: beligistino@beligistino.pl
 5. Rozpoczęcie subskrypcji newsletter-a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w celu prawidłowego przesyłania newslettera.
 6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania newsletter po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.


X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego beligistino.pl jest powszechnie dostępny na stronie beligistino.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: beligistino@beligistino.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 43-823-43-63 lub 607-157-671.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez KUPUJĄCEGO oraz SPRZEDAWCĘ. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z KUPUJĄCYM będącym konsumentem.
6. KUPUJĄCY będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

XI. RECYCLING

"Zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688):

1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki SPRZEDAWCY ponosi KUPUJĄCY),

2. Sprzedawca, dostarczając KUPUJĄCEMU sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony."

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań ( zgodnie z art. 71 k.c. )