Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.beligistino.pl odbywa się według niniejszego regulaminu. Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 

Regulamin sklepu internetowego BELIGISTINO.PL

 

Przedstawiony regulamin zawiera zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego beligistino.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie "Akceptacja regulaminu"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAMÓWIENIA

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

IV. PŁATNOŚCI

V. ZWROTY

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stronami umowy są:

Właściciel sklepu internetowego beligistino.pl prowadzonego pod adresami URL:
http://www.beligistino.pl oraz adresem poczty elektronicznej beligistino@beligistino.pl w osobie Pani Karoliny Mikolajczyk-Kaźmierczak, działającego pod nazwą Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej Beligistino Karolina Mikołajczyk-Kaźmierczak, z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 6, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną do
ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola, NIP 829-152-98-66, REGON 731643350 zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.

Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym beligistino.pl, zwana jest w dalszej części regulaminu poniżej KUPUJĄCYM

KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

KUPUJĄCY świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:


a. Obsługa związana ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.Sklep internetowy beligistino.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:

Dostęp do Internetu.

Przeglądarka internetowa

Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAJĄCEMU treści o charakterze bezprawnym.

Oferta sklepu internetowego beligistino.pl jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. ZAMÓWIENIA

Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.

W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

Nr telefonu

KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.

Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.

Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.

Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.

Aktualny status zamówienia KUPUJĄCY może śledzić po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta. Do zalogowania się KUPUJĄCY wykorzystuje dane podane podczas rejestracji.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji.

 

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

Wysyłka towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy opcji płatności przelew). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 1-3 dni roboczych po złożeniu zamówienia.

Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.

Przesyłka pobraniowa to koszt 20zł

Przesyłka-przedpłata to koszt 15zł.

Powyższe koszty nie dotyczą przesyłek specjalnych, tj. paczek o większych gabarytach i paletowych (np. biurka, fotele, itp.)

Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera GLS pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Czas dostawy towaru wynosi 1-3 dni robocze.

Koszty wysyłki wynoszą w zależności od wagi przesyłki.

KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.

Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. PŁATNOŚCI

Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:

przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.

gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez pracownika Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.

gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.

O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

Dane SPRZEDAJĄCEGO i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie beligistino.pl

 

V. ZWROTY

KUPUJĄCY zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Przy tym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tak określonego terminu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy termin dziesięciodniowy, w którym KUPUJĄCY może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

SPRZEDAJĄCY dopuszcza prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni.


VI. REKLAMACJE

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, KUPUJĄCY może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl art. 8 ust. 4 ustawy, dopiero jeżeli KUPUJĄCY, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KUPUJĄCEGO na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru. Przy tym zgodnie z ustawą KUPUJĄCY od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi KUPUJĄCY.

Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAJĄCY.

WSZELKIE ZWROTY I REKLAMACJE PRZYJMUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH.

 


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.

Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY.

KUPUJĄCY ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W razie wykazania przez KUPUJĄCEGO, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

5. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług wymienionych w I pkt. 3

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO.

Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

Treść stron internetowych SPRZEDAJĄCEGO wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAJĄCY wyrazi na to pisemną zgodę.

Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego beligistino.pl jest powszechnie dostępny na stronie beligistino.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań ( zgodnie z art. 71 k.c. )